User:
Password:
 
สมัครสมาชิก

:: เว็บไซต์น่าสนใจ ::
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส.
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
ระบบกำลังพล
อ่านแล้ว 5616 ครั้ง
Print Friendly Bookmark

การรับรองคุณภาพสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โดย: น.อ.วิชัย ดีชัย [28 กันยายน 2553]

ารรับรองคุณภาพสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การรับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation: HA) เป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของสถานบำบัดอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการพัฒนาคุณภาพด้านยาเสพติดได้จัดทำข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการให้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของสถานบำบัดทุกระดับ เพื่อให้สถานบำบัดมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทั้งในด้านเชิงโครงสร้างและเชิงกระบวนการของการให้บริการบำบัดฟื้นฟู

พัฒนาการรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย

1. การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฯ ระบบสมัครใจ

การรับรองคุณภาพด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เริ่มจากสถาบันธัญญารักษ์ ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะด้านยาเสพติดแห่งแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2543 ต่อมาตั้งแต่ปี 2545 สถาบันธัญญารักษ์  ได้ดำเนินการติดตาม ควบคุมกำกับการดำเนินงานของเครือข่ายสถานบำบัดรักษาทั่วประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทุกระดับของประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางระบบการพัฒนาคุณภาพบริการให้กับสถานพยาบาลของประเทศไทยตามมาตรฐาน HA  โดยได้จัดทำข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานการให้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของสถานบำบัดทุกระดับ เพื่อให้สถานบำบัดมีแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทั้งในด้านเชิงโครงสร้างและเชิงกระบวนการของการให้บริการบำบัดฟื้นฟู โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานบำบัดรักษายาเสพติดตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันธัญญารักษ์  พรพ. และสำนักงาน ป.ป.ส.

2. การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฯ ระบบบังคับบำบัด

การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฯ ระบบบังคับบำบัด จะดำเนินการการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เนื่องจากการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และมีหน่วยงานพหุภาคีร่วมดำเนินงานด้วยหลายหน่วยงาน เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมการปกครอง ดังนั้น เพื่อให้การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบำบัดขึ้น ในปี 2547  มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบำบัด นิเทศและแนะนำ เพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพรวมถึงการดำเนินงานของสถานฟื้นฟูฯ โดยอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ป.ป.ส.(ผอ.สพป.) โดยมีผู้แทนสถาบันธัญญารักษ์และผู้แทนกองฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ เป็นฝ่ายเลขานุการ

            3. การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฯ ระบบต้องโทษ

            สพป. ร่วมกับ สถาบันธัญญารักษ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศขึ้น ในปี 2550 เพื่อยกระดับคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูฯ ให้กับสถานบำบัดทั้ง 3 ระบบ  ซึ่งในขณะนั้นมีเกณฑ์มาตรฐานในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด แต่ยังขาดเกณฑ์มาตรฐานในระบบต้องโทษ จึงได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพสถานบำบัดฯ ในระบบต้องโทษขึ้น

            ต่อมาในปี 2551 กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) ของประเทศ หนึ่งในภารกิจหลัก คือ การตรวจ อนุญาต และควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและนิเทศติดตามเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาลครอบคลุมทุกระบบ (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานของการฟื้นฟูฯ ในระบบต้องโทษ นิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานฯ พิจารณารายงานผลการตรวจเยี่ยมและตัดสินรับรองคุณภาพการบำบัดฯ ในระบบต้องโทษ โดยอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ป.ป.ส.(ผอ.สพป.) โดยมีผู้แทนสถาบันธัญญารักษ์ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

ประเภทของการรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

            การรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

            1) การรับรองคุณภาพครั้งแรก (Accredit) มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพระบบสมัครใจ 2 ปี ส่วนระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ 3 ปี  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสถานบำบัดฯจะต้องส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพซ้ำอีกครั้ง

            2) การรับรองคุณภาพซ้ำ (Re-Accredit) เป็นการรับรองคุณภาพให้กับสถานบำบัดซ้ำ ซึ่งมีระเวลาในการรับรองคุณภาพซ้ำทุกระบบครั้งละ 3 ปี  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสถานบำบัดฯจะต้องส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพซ้ำอีกครั้ง

 

ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (Gen)

ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีดำเนินการ

Gen 1  พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

มีการกำหนดพันธกิจ ขอบเขต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการบำบัดรักษาผู้ติด

ยาเสพติดของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

Gen 2 การจัดองค์กรและการบริหาร

มีการจัดองค์กรและบริหารในลักษณะที่เอื้อต่อการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Gen 3 การจัดทรัพยากรบุคคล

มีการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บริการบัดรักษา  ผู้ติดยาเสพติดได้ตามพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Gen 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีการเตรียมความพร้อม การเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ

Gen 5 นโยบายและวิธีปฏิบัติ

(เขียนในสิ่งที่ทำ และทำอย่างที่เขียน)

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสะท้อนความรู้และหลักการของวิชาชีพที่ทันสมัยสอดคล้องกับพันธกิจในการให้บริการบำบัดรักษา

ผู้ติดยาเสพติดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

Gen 6 สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่

สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างสะดวกปลอดภัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Gen 7 เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

มีเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Gen 8ระบบงาน/กระบวนการให้บริการ

มีระบบงาน/กระบวนการให้บริการด้านกาบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย

Gen 9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

มีกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพของการให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหรือของหน่วยงาน โดยการทำงานเป็นทีมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ผลการรับรองคุณภาพของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสังกัดกองทัพอากาศ

ลำดับ

ศูนย์ฟื้นฟู

จัดตั้ง

ปีงบประมาณ

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๑

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๒

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๔

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๗

๓ มี.ค.๔๖

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๒๑

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๒๓

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๔๑

๓ มี.ค.๔๖

 

1

 

 

2

 

 

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๔๖

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๕

๓ มี.ค.๔๖

1

 

 

2

 

 

ü

๑๐

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ บน.๕๖

๓ มี.ค.๔๖

 

1

 

 

2

 

 

๑๑

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ รร.การบิน

๓ มี.ค.๔๖

 

 

 

1

 

 

ü

๑๒

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ ทุ่งสีกัน

๓ มี.ค.๔๖

 

 

 

1

 

 

ü

๑๓

ศูนย์ฟื้นฟู ฯ เยาวชน

๒๔ ม.ค.๔๗

 

1

 

 

2

 

 

 

            ผลการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของกองทัพอากาศ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพแล้วทั้ง ๑๒ ศูนย์ ยกเว้นศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๗ ซึ่งอยู่ระหว่างชะลอดำเนินการ ทั้งนี้มีศูนย์ฟื้นฟูที่ผ่านการรับรองคุณภาพซ้ำ (ครั้งที่ ๒) แล้ว จำนวน ๑๐ ศูนย์ และผ่านการรับรองคุณภาพครั้งแรกเมื่อปี ๕๑ จำนวน ๒ ศูนย์

            ผลคะแนนการประเมินในปี ๕๑ [ Download ]  ศูนย์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่

๑.     ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔ ได้คะแนน ๔.๗๒

๒.     ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๑ และศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๖ ได้คะแนนเท่ากันคือ ๔.๖๑

๓.     ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕๖ ได้คะแนน ๔.๒๙

 

สำหรับในปี ๕๔ มีศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพครั้งที่ ๓ จำนวน ๗ ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑, กองบิน ๒, กองบิน ๔, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๔๖ และกองบิน ๕ รับรองคุณภาพซ้ำ  (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูฯ รร.การบิน และทุ่งสีกัน

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2534 8605 โทรสาร 0 2534 0980