User:
Password:
 
สมัครสมาชิก

:: เว็บไซต์น่าสนใจ ::
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส.
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
ระบบกำลังพล
อ่านแล้ว 108791 ครั้ง
Print Friendly Bookmark

ระบบการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
โดย: น.อ.วิชัย ดีชัย [27 กันยายน 2553]

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง การดำเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้เลิกจากการเสพ และสามารถกลับไปดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ระบบ คือ
              ๑. ระบบสมัครใจ หมายถึง ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

              ๒. ระบบบังคับบำบัด หมายถึง ผู้ที่ทางราชการตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย จะต้องถูกบังคับบำบัดตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ในสถานพยาบาลที่จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๖ เดือน และขยายได้จนถึงไม่เกิน ๓ ปี ระบบนี้ยังไม่เปิดใช้ในขณะนี้ การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มี ๔ ขั้นตอน คือ
                    ๒.๑ ขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษา (Pre - admission) เพื่อศึกษาประวัติภูมิหลังของผู้ติดยาเสพติดทั้งจากผู้ขอรับการรักษา และครอบครัว
                    ๒.๒ ขั้นถอนพิษยา (Detoxification) เป็นการบำบัดรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด โดยผู้ขอรับการรักษา สามารถเลือกใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ก็ได้ตามสะดวก
                    ๒.๓ ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เป็นการบำบัดรักษาเพื่อปรับเปลี่ยน ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ พฤติกรรม เพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความเข้มแข็งในจิตใจ เพื่อให้ผู้รับการบำบัดมีความเชื่อมั่นในการกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยไม่หวนกลับไปเสพซ้ำอีก
                    ๒.๔ ขั้นติดตามดูแล (After - case) เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ได้ผ่านการบำบัดครบทั้ง ๓ ขั้นตอนข้างต้นแล้ว เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและให้กำลังใจผู้เลิกยาเสพติด ให้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้ยิ่งขึ้น
              ๓. ระบบต้องโทษ หมายถึง ผู้ติดยาเสพติดที่กระทำความผิดและถูกคุมขัง จะได้รับการบำบัดรักษา ในสถานพยาบาลที่กำหนดได้ตามกฎหมาย เช่น ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมหรือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กระทรวงยุติธรรม
 
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวเข้มงวด หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ในสถานที่ควบคุมมิให้หลบหนีได้ง่าย หรือกำหนดเงื่อนไขให้ต้องอยู่ภายในเขตที่กำหนดในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องอยู่ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามความเหมาะสม และมีการกำหนดเงื่อนไขให้ต้องอยู่ภายในเขตที่กำหนดในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 

วิธีการในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว

1. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวเข้มงวด มีวิธีการดำเนินการ 2 วิธี คือ วิธีการชุมชนบำบัด (TC) โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) และวิธีการจิราสา โดยศูนย์ฟื้นฟูฯ กองทัพอากาศ  ทำการบำบัดเป็นระยะเวลา 4 เดือน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการปรับตัวกลับสู่สังคม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 1 ปี

วิธีการ

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา

- ชุมชนบำบัด (TC)

- จิราสา

ศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว

ศูนย์ฟื้นฟูฯ สังกัดกองทัพอากาศ

๔ เดือน

 

การจัดกิจกรรมปรับตัวกลับสู่สังคม ( 2 เดือน)

วิธีการ : การจัดกิจกรรมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การทำงานบริการสังคม และการสุ่มเก็บปัสสาวะ

 

การติดตามผล 1 ปี

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข และ อ...

 

2. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด ใช้วิธีการ FAST MODEL แต่รูปแบบการดำเนินการจะแตกต่างกันตามศักยภาพของหน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ ค่ายกองทัพบก ค่ายกองทัพเรือ ค่ายกองร้อย อส. และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดของกรมการแพทย์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการปรับตัวกลับสู่สังคม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นระยะเวลา 1 ปี

วิธีการ

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา

FAST MODEL

 

. ค่ายกองทัพบก

. ค่ายกองทัพเรือ

. กองร้อย อส.

. กรมการแพทย์

๔ เดือน

 

การจัดกิจกรรมปรับตัวกลับสู่สังคม (2 เดือน)

วิธีการ : การจัดกิจกรรมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การทำงานบริการสังคม และการสุ่มเก็บปัสสาวะ

 

การติดตามผล 1 ปี

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข และ อ...

 

สถานที่ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวเข้มงวด

กองทัพอากาศ

ศูนย์ฟื้นฟูฯ บน. ๕๖ (สงขลา)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ โรงเรียนการบิน  (นครปฐม)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองทัพอากาศทุ่งสีกัน (กรุงเทพมหานคร)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๖ (พิษณุโลก)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ อาคาร ๕๐๑๗ (AIR HOUSE) (กรุงเทพมหานคร)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๑ (อุบลราชธานี)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔ (นครสวรรค์)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๔๑ (เชียงใหม่)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒ (ลพบุรี)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ (นครราชสีมา)

ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๒๓ (อุดรธานี)

 

กองทัพเรือ

เรือนจำ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กรมคุมประพฤติ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘-๑๓๙๑-

 

แบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด

กองทัพบก

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร จังหวัดสระบุรี

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารพรานที่ ๒๖ จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองศูนย์สงครามพิเศษ

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๒

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมการสัตว์ทหารบก

ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพลทหารราบที่ ๙

ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนรัชต์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดทหารบกน่าน จังหวัดน่าน

ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

ค่ายไพรีระย่อเดช จังหวัดสระแก้ว

ค่ายพระนั่ง เกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ค่ายวชิรปราการ จังหวัดทหารบกตาก. จังหวัดตาก

ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร

กรมทหารม้าที่ 4 จังหวัดสระบุรี

กรมทหารม้าที่ 5 จังหวัดสระบุรี

 

กองทัพเรือ

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๑

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๒

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๓

 

กองบัญชาการทหารสูงสุด

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 จังหวัดชัยภูมิ (ภูเขียว)

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1 จังหวัดสระบุรี

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

 

กรมการปกครอง

กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดพะเยา

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย

กองร้อยอาสารักษาดินแดงจังหวัดเลย

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์

กองร้อยอาสารักษาดินแดนส่วนแยกชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล

 

กรมการแพทย์

สถาบันธัญญารักษ์ - ๖๐ ม.๑ อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี แ๒ ๕๓๑๐๐๘๐-

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ - ๑๘๒ ม.๗ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๐๕๓ ๒๙๙๓๐๒

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน - .เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๐๕๓ ๖๑๓๐๕๑-

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น - .มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๐๔๓ ๓๔๕๓๙๑

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา - .เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ๐๗๔ ๔๘๖๓๙๕-

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี - .ปากน้ำ อ.เมือง ต.สะมิแล จ.ปัตตานี ๐๗๓ ๓๓๘๐๗๐-๕ ต่อ ๘๑๑๑

ศูนย์รัตนานุรักษ์ - .สบค่อม ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง ๐๖๑ ๘๕๗๐๕๗

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

บ้านพิชิตใจ - ๙๙/๙ ซ. อ่อนนุช ๙๐ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทรศัพท์ ๑๒-๓๒๙-๑๕๖๖

สังกัด ศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมตัว แต่อาจกำหนดให้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องปฏิบัติด้วยวิธีการอื่นใดภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว

1. วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว (กรณีผู้ติด) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว (กรณีผู้ติด) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ซึ่งวิธีการฟื้นฟูฯ จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอาการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่ดำเนินการ ได้แก่ สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของรัฐบาล ชุมชน วัด และ ศตส.. เป็นระยะเวลา 4 - 6 เดือน จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการปรับตัวกลับสู่สังคม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเมื่อผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว (กรณีผู้ติด)

วิธีการ

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา

ผู้ป่วยใน : ชุมชนบำบัด

                  FAST MODEL

                   ฯลฯ

ผู้ป่วยนอก : จิตสังคมบำบัด

                    เมทาโดน ฯลฯ

. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (รัฐ)

. ชุมชน / วัด

. ศตส..

 

๔-๖ เดือน

 

การจัดกิจกรรมปรับตัวกลับสู่สังคม ( 2 เดือน)

วิธีการ : การจัดกิจกรรมความมั่นคงในการดำเนินชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การทำงานบริการสังคม และการสุ่มเก็บปัสสาวะ

 

การติดตามผล 1 ปี

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข และ อ...

 

2. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว (กรณีผู้เสพ) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว (กรณีผู้เสพ) มีวิธีการดำเนินการโดยใช้โปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นระยะเวลา 1 ปี

วิธีการ

หน่วยปฏิบัติ

ระยะเวลา

. โปรแกรมของสำนักงานคุมประพฤติ

. ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

. การฟื้นฟูฯ ในชุมชน

. การจัดกิจกรรมความมั่นคงใน

การดำเนินชีวิต

. การทำงานบริการสังคมหรืออื่นๆ

. สำนักงานคุมประพฤติ

. ชุมชน/วัด

. ศตส..

 

๑-๖ เดือน

 

การติดตามผล 1 ปี

ผู้ประสานพลังแผ่นดิน สาธารณสุข และ อ...


ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2534 8605 โทรสาร 0 2534 0980